Huisregels voor burgers en klanten

De Gemeente Leiden vindt het belangrijk om u respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij u met respect behandelen. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers met respect behandelt en onze huisregels respecteert.

Voor bezoekers van de gemeentelijke gebouwen gelden de volgende regels:

 1. Het is niet toegestaan in het gebouw:

  • met slag-, steek- of vuurwapen binnen te komen
  • met een huisdier binnen te komen (een hulphond uitgezonderd)
  • te roken, alcohol of drugs te gebruiken
  • te schelden of met grote stemverheffing te spreken
  • grove of discriminerende taal te uiten
  • met voorwerpen te gooien en eventuele vernielingen aan te richten
  • andere klanten lastig te vallen
  • foto- of filmopname te maken zonder (schriftelijke)toestemming vooraf.

 2. Daarnaast vragen wij u om:

  • niet luid te telefoneren in de ontvangstruimte
  • niet mobiel te telefoneren aan de balies
  • (uw kinderen) niet te (laten) skaten, steppen of skeeleren in het gebouw.

 3. Een klant die niet aanspreekbaar is als gevolg van drank of drugsgebruik, wordt niet te woord gestaan en wordt verzocht het gebouw te verlaten.
 4. Dreigementen zijn ontoelaatbaar. Alle dreigementen leiden tot een mondelinge of schriftelijke waarschuwing.
 5. Alle vormen van fysiek geweld zijn niet toegestaan. Wij verstaan hieronder: schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, knijpen, haren trekken e.d.
  Alle vormen van geweld, bedreigingen en intimidaties bij contacten tussen medewerkers van de gemeente buiten de gebouwen van de gemeente worden ook niet getolereerd.

Toezicht en maatregelen

Wij letten er op dat u zich aan onze huisregels houdt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van camera’s. Dit gebeurt conform de regelgeving in de Wet bescherming persoons-gegevens. Indien sprake is van cameratoezicht wordt dit door middel van tekens (borden, pictogrammen) duidelijk kenbaar gemaakt in de betreffende ruimte. Wij zullen u aanspreken als u onze huisregels overtreedt of op een andere manier overlast veroorzaakt. Als u de aanwijzingen van onze medewerkers niet opvolgt en bij agressief gedrag nemen wij passende maatregelen door:

 • U niet verder te woord te staan en u te verzoeken het gebouw te verlaten
 • Een schriftelijke waarschuwing uit te reiken of naar uw huisadres te sturen
 • Bij herhaling en bij ernstige delicten de toegang tot de gemeentelijke gebouwen voor een bepaalde periode te ontzeggen
 • Over te gaan tot – indien van toepassing – een maatregel (korting) op de uitkering op te leggen
 • Het tijdelijk stoppen van de dienstverlening
 • Een combinatie van bovenstaande.

Bij bedreiging, geweldsdelicten of bij materiële schade wordt altijd de politie ingeschakeld voor het opmaken van een procesverbaal en het doen van aangifte. De schade wordt op de dader verhaald.

Heeft u een klacht?

De medewerkers van de gemeente Leiden doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat niet alles loopt zoals het zou moeten. Misschien heeft u suggesties om onze dienstverlening nog verder te verbeteren of misschien heeft u ergens een klacht over. In beide gevallen willen wij die graag van u horen. Gebruikt u hiervoor ons contactformulier.